Medlemskriterier Svensk Jämställdhetskompetens

Svensk Jämställdhetskompetens består endast av kvalificerade jämställdhetsexperter. Följande krav ställs på dig som ansöker om medlemskap.

Du skall:
• följa rådande jämställdhets- och arbetslagstiftning
• inneha grundläggande genuskompetens
• uppge två referenser per angivet kompetensområde

Jämställdhets- och arbetslagstiftning
Vid behandlingen av ansökan beaktas relevansen hos ansökandens utbildning och arbetslivserfarenhet ur genus- och jämställdhetshänseende. Även andra dokument såsom publicerat material, arbetsprover etc. kan åberopas för att styrka grundläggande genuskompetens. Utifrån det insända materialet görs en helhetsbedömning där arbetslivserfarenhet viktas mot teoretisk bakgrund. Regionalt ResursCentra fäster också stor betydelse vid hur väl det genusvetenskapliga perspektivet är förankrat och hur det behandlas i förhållande till det förändringsarbete som konsultverksamheten syftar till.

Kompetensområden
I ett nästa steg prövar ResursCentra varje angivet kompetensområde för sig. Det är därför viktigt att dessa styrks med relevant referensmaterial dvs. uppdragsbeskrivningar, kontaktuppgifter till referenspersoner etc. ResursCentra gör även här en avvägning mellan arbetslivserfarenhet och teoretisk bakgrund vilket förutsätter minst två referenser per angivet kompetensområde.

 

Skriv ut E-post